Thứ năm, 16/04/2020 | 00:00 GMT+7

Cách cài đặt Linux, Apache, MariaDB, PHP (LAMP) trên CentOS 8 [Quickstart]

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ cài đặt LAMP trên server CentOS 8. Mặc dù MySQL có sẵn từ repository mặc định trong CentOS 8, nhưng hướng dẫn này sẽ hướng dẫn quy trình cài đặt LAMP với MariaDB làm hệ quản trị database .

Để có version chi tiết hơn của hướng dẫn này, với giải thích rõ hơn về từng bước, vui lòng tham khảo Cách cài đặt ngăn xếp Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) trên CentOS 8 .

Yêu cầu

Để làm theo hướng dẫn này, bạn cần quyền truy cập vào server CentOS 8 với quyền là user sudo .

Bước 1 - Cài đặt Apache

Cài đặt gói httpd với:

 • sudo dnf install httpd

Sau khi cài đặt xong, hãy chạy lệnh sau để bật và khởi động server :

 • sudo systemctl start httpd

Nếu firewalld đang hoạt động, bạn cần chạy lệnh sau để cho phép truy cập bên ngoài trên cổng 80 (HTTP):

 • sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http

Reload cấu hình firewall để các thay đổi có hiệu lực:

 • sudo firewall-cmd --reload

Với luật firewall mới được thêm vào, bạn có thể kiểm tra xem server có hoạt động hay không bằng cách truy cập địa chỉ IP công cộng hoặc domain của server từ trình duyệt web . Bạn sẽ thấy một trang như thế này:

Trang Apache mặc định CentOS 8

Bước 2 - Cài đặt MariaDB

Bây giờ, ta sẽ cài đặt MariaDB , một bản fork do cộng đồng phát triển của server MySQL root của Oracle. Để cài đặt phần mềm này, hãy chạy:

 • sudo dnf install mariadb-server

Khi quá trình cài đặt hoàn tất, hãy bật và khởi động server MariaDB với:

 • sudo systemctl start mariadb

Để cải thiện tính bảo mật của server database của bạn, bạn nên chạy tập lệnh bảo mật được cài đặt sẵn với MariaDB. Bắt đầu tập lệnh tương tác với:

 • sudo mysql_secure_installation

Dấu nhắc đầu tiên sẽ yêu cầu bạn nhập password gốc của database hiện tại. Vì bạn vừa cài đặt MariaDB và chưa thực hiện bất kỳ thay đổi cấu hình nào nên password này sẽ trống, vì vậy chỉ cần nhấn ENTER tại dấu nhắc .

Dấu nhắc tiếp theo hỏi bạn có muốn cài đặt password gốc database hay không . Vì MariaDB sử dụng một phương pháp xác thực đặc biệt cho user root thường an toàn hơn so với sử dụng password , bạn không cần cài đặt điều này ngay bây giờ. Gõ N và sau đó nhấn ENTER .

Từ đó, bạn có thể nhấn Y rồi ENTER để chấp nhận giá trị mặc định cho tất cả các câu hỏi tiếp theo.

Bước 3 - Cài đặt PHP

Để cài đặt các gói phpphp-mysqlnd bằng trình quản lý gói dnf , hãy chạy:

sudo dnf install php php-mysqlnd 

Sau khi cài đặt xong, bạn cần khởi động lại web server Apache để kích hoạt module PHP:

sudo systemctl restart httpd 

Bước 4 - Kiểm tra PHP với Apache

Cài đặt Apache mặc định trên CentOS 8 sẽ tạo một root tài liệu nằm tại /var/www/html . Bạn không cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với cài đặt mặc định của Apache để PHP hoạt động chính xác trong web server của bạn.

Điều chỉnh duy nhất mà ta sẽ thực hiện là thay đổi cài đặt quyền mặc định trên folder root tài liệu Apache của bạn. Lệnh sau sẽ thay đổi quyền sở hữu của root tài liệu Apache mặc định thành user và group được gọi là sammy :

 • sudo chown -R sammy.sammy /var/www/html/

Bây giờ ta sẽ tạo một trang PHP thử nghiệm đảm bảo web server hoạt động như mong đợi. Trước tiên, bạn có thể cần cài đặt nano , một editor thân thiện với user hơn, vì nó không được cài đặt với CentOS 8 theo mặc định:

 • sudo dnf install nano

Bây giờ, hãy tạo một file PHP mới có tên là info.php tại folder /var/www/html :

 • nano /var/www/html/info.php

Đoạn mã PHP sau sẽ hiển thị thông tin về môi trường PHP hiện tại đang chạy trên server :

/var/www/html/info.php
<?php phpinfo(); 

Khi bạn hoàn tất, hãy lưu file .

Để kiểm tra xem web server của ta có thể hiển thị chính xác nội dung được tạo bởi tập lệnh PHP hay không, hãy truy cập trình duyệt của bạn và truy cập tên server hoặc địa chỉ IP của server , sau đó là /info.php :

http://server_host_or_IP/info.php 

Bạn sẽ thấy một trang tương tự như sau:

Thông tin PHP mặc định của CentOS 8 Apache

Dưới đây là các liên kết đến các hướng dẫn chi tiết hơn liên quan đến hướng dẫn này:


Tags:

Các tin liên quan

Cách theo dõi tình trạng server với Checkmk trên Ubuntu 18.04
2020-04-16
Cách cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP (LEMP) trên CentOS 8 [Quickstart]
2020-04-16
Cách cài đặt server phát nhạc trực tuyến Ampache trên Ubuntu 18.04
2020-04-08
Cách cài đặt Linux, Apache, MariaDB, PHP (LAMP) trên CentOS 8
2020-04-07
Cách cài đặt Linux, Nginx, MariaDB, PHP ( LEMP) trên Debian 10
2020-03-30
Cách cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP (LEMP) trên CentOS 8
2020-02-24
Thiết lập server ban đầu với CentOS 8
2020-02-06
Cách thiết lập Nền tảng Cloud IDE server mã trên Ubuntu 18.04 [Quickstart]
2020-01-02
Cách thiết lập server lưu trữ đối tượng bằng Minio trên Ubuntu 18.04
2019-12-13
Cách xây dựng server GraphQL trong Node.js bằng GraphQL-yoga và MongoDB
2019-12-12