Thứ ba, 11/10/2016 | 00:00 GMT+7

Chữ mẫu trong JavaScript (ES6 / ES2015)


Thông số kỹ thuật ECMAScript 2015 ( ES6 ) mang đến cho ta các ký tự mẫu cho nội suy chuỗi và chuỗi nhiều dòng. Bạn cũng có thể đã nghe nói về chúng dưới dạng chuỗi mẫu . Ký tự được sử dụng để xác định các ký tự của mẫu là dấu nền ( ` ), nằm ở bên phải số 1 trên hầu hết các bố cục bàn phím.

Đây là một ví dụ về nội suy chuỗi với các ký tự mẫu:

function greeting(firstName, lastName) {
  let message = `Hello ${firstName} ${lastName}`;
  return message;
}

Và đây là một ví dụ về chuỗi nhiều dòng:

console.log(`Right now
  is the perfect time to
  learn JavaScript`);

Và đây là một ví dụ khác về sức mạnh của nội suy chuỗi và chuỗi nhiều dòng với các ký tự mẫu:

var user = { name: "Joe", email: "joe@example.com" };
var item = { quantity: 3, price: 4.99 };

var message = `Name: ${user.name}
Email: ${user.email}

Total price: ${item.quantity * item.price}`;

Đây là thông báo sẽ được ghi vào console từ ví dụ trên:

Name: Joe
Email: joe@example.com
-----
Total price: 14.97

Tags:

Các tin liên quan

console.table () trong JavaScript
2016-09-28
console.time () & console.timeEnd () trong JavaScript
2016-09-28
Phương thức chuỗi toLowerCase () và toUpperCase trong JavaScript
2016-08-29
Loại bỏ JavaScript chặn hiển thị với Async và Defer
2016-08-20
Toán tử bậc ba trong JavaScript
2016-08-14
Cách quản lý phụ thuộc JavaScript và CSS Front-End với Bower trên Ubuntu 14.04
2015-08-26