Thứ tư, 28/09/2016 | 00:00 GMT+7

console.table () trong JavaScript


Console.table () cho phép hiển thị dữ liệu trong console dưới dạng bảng đẹp mắt. Nó rất hữu ích khi phải hình dung các mảng hoặc đối tượng phức tạp. Nó có thể hiển thị dữ liệu dạng bảng cho các mảng hoặc đối tượng:

var someArray = [
 "Blowin' in the Wind",
 "Like a Rolling Stone",
 "Knockin' On Heaven's Door"
];

console.table(someArray);

// Array of arrays:
var anotherArray = [
 ["One", "Two"],
 ["Three", "Four"],
 ["Five", "Six"]
];

console.table(anotherArray);

Và đây là một ví dụ với một đối tượng:

function HitSingle(title, artist,
 year, album) {
 this.title = title;
 this.artist = artist;
 this.year = year;
 this.album = album;
}

var favHit = new HitSingle(
  "Like a Prayer",
  "Madonna",
  "1989",
  "Like a Prayer"
  );

console.table(favHit);

Có một đối số thứ hai tùy chọn cho console.table() : một mảng có tên cho các cột.

Thử nó! Mở console của bạn để xem kết quả. Lưu ý console.table() không được hỗ trợ trong IE.


Tags:

Các tin liên quan

console.time () & console.timeEnd () trong JavaScript
2016-09-28
Phương thức chuỗi toLowerCase () và toUpperCase trong JavaScript
2016-08-29
Loại bỏ JavaScript chặn hiển thị với Async và Defer
2016-08-20
Toán tử bậc ba trong JavaScript
2016-08-14
Cách quản lý phụ thuộc JavaScript và CSS Front-End với Bower trên Ubuntu 14.04
2015-08-26