Thứ tư, 28/09/2016 | 00:00 GMT+7

console.time () & console.timeEnd () trong JavaScript


Đối tượng console có các phương thức time ()timeEnd () giúp phân tích hiệu suất các đoạn mã của bạn. Đầu tiên, bạn gọi console.time () bằng cách cung cấp một đối số chuỗi, sau đó là mã mà bạn muốn kiểm tra, sau đó gọi console.timeEnd () với cùng một đối số chuỗi. Sau đó, bạn sẽ thấy thời gian cần thiết để chạy mã trong console trình duyệt của bạn . Đây là một ví dụ:

console.time("Time this");

for (var i = 0; i < 10000; i++) {
  // Your stuff here
}

console.timeEnd("Time this");

Hầu hết thời gian mã sẽ thực thi quá nhanh để có thể đưa ra kết luận, vì vậy rất có thể bạn cần chạy mã của bạn trong một vòng lặp for trải qua hàng nghìn lần lặp.

Chỉ sử dụng điều này trong chế độ phát triển và xóa các lệnh gọi này trong mã sắp được production .


Tags:

Các tin liên quan

console.table () trong JavaScript
2016-09-28
Phương thức chuỗi toLowerCase () và toUpperCase trong JavaScript
2016-08-29
Loại bỏ JavaScript chặn hiển thị với Async và Defer
2016-08-20
Toán tử bậc ba trong JavaScript
2016-08-14
Cách quản lý phụ thuộc JavaScript và CSS Front-End với Bower trên Ubuntu 14.04
2015-08-26