Thứ tư, 09/09/2020 | 00:00 GMT+7

split () Phương thức chuỗi trong JavaScript


Đôi khi bạn chỉ cần tách các chuỗi ra:

var sentence = "Oh a cookie!"

sentence.split(" ");

// [ "Oh", "a", "cookie!" ]

Cú pháp

Bí quyết là sử dụng dấu phân tách chính xác:

myArray.split(separator);

Trường hợp sử dụng chung

Nếu bạn để trống dấu phân cách, nó sẽ phân tách từng ký tự.

var pieces = sentence.split("");

// [ "O", "h", " ", "a", " ", "c", "o", "o", "k", "i", "e", "!" ]

Lưu ý các khoảng trắng vẫn nằm trong mảng kết quả vì chúng không được sử dụng làm dấu phân tách.

Tìm hiểu thêm

split() chỉ là một trong số các phương thức giúp các nhà phát triển làm việc với các chuỗi, để tìm hiểu thêm, hãy xem Cách lập index , tách và thao tác chuỗi trong JavaScript


Tags:

Các tin liên quan

Bốn phương pháp để tìm kiếm thông qua các mảng trong JavaScript
2020-09-09
Sử dụng phương thức Array.find trong JavaScript
2020-09-09
Khám phá các hàm Async / Await trong JavaScript
2020-09-04
module ES6 và Cách sử dụng Nhập và Xuất trong JavaScript
2020-09-04
Giải thích về phương pháp rút gọn JavaScript
2020-09-04
filter () Phương thức mảng trong JavaScript
2020-09-03
Hiểu các hàm mũi tên trong JavaScript
2020-07-31
Cách tạo phần tử kéo và thả với Vanilla JavaScript và HTML
2020-07-27
Hiểu các chữ mẫu trong JavaScript
2020-06-30
Cách sử dụng .map () để lặp lại thông qua các mục mảng trong JavaScript
2020-05-19