Nội dung
- Phá hủy
Thứ tư, 02/11/2016 | 00:00 GMT+7

Tham số phần còn lại trong JavaScript với ES6 / ES2015


Tham số phần còn lại là một cách mới trong ES6 / ES2015 để làm việc với các hàm có lượng đối số tùy ý được truyền vào:

function myFunc(...someArgs) {
  for (let i = 0; i < rest.length; i++) {
    console.log(`Argument ${ i + 1 }: ${ rest[i] }`);
  }
}

Bây giờ ta hãy gọi hàm:

myFunc('Paul', 'John', 'Ringo');

Và Đây là kết quả ta sẽ nhận được tại console :

Argument 1: Paul
Argument 2: John
Argument 3: Ringo

Trước ES6, đối tượng giống mảng đối số được dùng , nhưng cần nhiều mã soạn sẵn hơn để có thể xử lý các đối số như một mảng thực.

Phá hủy

Bạn có thể xác định một mảng làm tham số còn lại và các đối số được truyền vào sẽ được chia nhỏ thành mảng:

function myFunc(...[name1, name2, name3]) {
  console.log(name1, name2, name3);
}

let names = ['Paul', 'John', 'Ringo'];
myFunc(names);


Tags:

Các tin liên quan

Hứa hẹn trong JavaScript với ES6 / ES2015
2016-10-31
Chữ mẫu trong JavaScript (ES6 / ES2015)
2016-10-11
console.table () trong JavaScript
2016-09-28
console.time () & console.timeEnd () trong JavaScript
2016-09-28
Phương thức chuỗi toLowerCase () và toUpperCase trong JavaScript
2016-08-29
Loại bỏ JavaScript chặn hiển thị với Async và Defer
2016-08-20
Toán tử bậc ba trong JavaScript
2016-08-14
Cách quản lý phụ thuộc JavaScript và CSS Front-End với Bower trên Ubuntu 14.04
2015-08-26